Justering av forsinkelsesgebyr fra 1. januar

Forsinkelsesrenten blir uendret for første halvår 2021, men forsinkelsesgebyret reduseres.

Finansdepartementet har besluttet at forsinkelsesrentesatsen er uendret på 8 prosent for første halvår 2021. Forsinkelsesgebyret, også kalt standardkompensasjon og EU-gebyr, er redusert fra 430 kr til 420 kr fra 01.01.2021.

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 8 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.

Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 420 kroner.

Les mer på regjeringens nettsider

Hva er forsinkelsesgebyr?

Penger kreditor/fordringshaver kan kreve av næringsdrivende og offentlige virksomheter dersom ikke kravet blir betalt innen forfall. Forsinkelsesgebyret reguleres av forsinkelsesrenteloven og kan settes til maks 40 Euro. Forsinkelsesgebyr omtales også som EU-gebyr.