Kredittleksikon

Formålet med dette Kredittleksikon er å gi Kreditorforeningens medlemmer større innsikt på kredittrettens område. Det er lagt vekt på enkle, men presise forklaringer av de viktigste begreper som benyttes innen salgs- og leveringsbetingelser, kredittsikring, inkasso, pant, tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og bobehandling.

Enkelte begrep i kredittretten kan ikke behandles isolert fra den lovtekst de direkte relaterer seg til, men må også sees i sammenheng med andre lovbestemmelser som det er naturlig å knytte begrepet til.

Vi har ikke ønsket å lage et leksikon med korte forklaringer til de ulike emner, men heller samle sentrale emner i mindre kapitler som noe mer utførlig forklarer bruk og sammenheng.

Ved å benytte stikkordlisten bak kan man lett finne fram til forklaringer på mange av de ord og uttrykk som benyttes på dette området.

Kredittleksikon ble første gang utgitt i mars 1993. Siste revidering er utført i januar 2016.

A

Abandonering
Auksjon og tvangssalg
Avtale og kontrakt

B
Betalingsutsettelser

D
Dekningsprinsippet ved tvangssalg av fast eiendom
Driftstilbehør
Ektefellers ansvar for gjeld

F
Firma, prokura og signatur
Forbrukerforhold
Foreldelse
Forfall
Forkynnelse og varsel
Forliksklage
Forsinkelsesrente
Fravikelse og utkastelse
Fullmakt

G
Garanti
Gjeldsbrev
Gjeldsforhandlinger
Gjeldsgrunnlag
Gjeldsordninger
Godtroerverv

H
Håndtverktjenesteloven

I
Illikvid, insuffisient og insolvent
Inkasso
Inkassovarsel
Innsigelser og innvendinger

K
Kausjon
Kommisjon
Konkurs
Konnossement
Kredittadministrasjon
Kredittkjøpsloven

L
Lønnstrekk

M
Mangel og reklamasjon
Medhjelper
Midlertidig sikring
Motregning

O
Omkostninger, gebyr og salær
Omsetningsgjeldsbrev
Omstøtelse
Ordrebekreftelse

P
Pant
Purring og purregebyr

R
Remburs
Rettsvern

S
Salgs- og leveringsvilkår
Salgspant
Stansningsrett
Stevning

T
Tilbakeholdsrett
Tinglysning og registrering
Tvangsfullbyrdelse
Tvangsgrunnlag
Tvangskraft

U
Ugyldighet
Urimelighet
Uimotsagte krav

V
Verdipapirsentralen
Verneting

 

 

© Norges Kreditorforbund