Disse inkassobegrepene bør du kunne

Hva betyr egentlig inkassosalær, fordringshaver og innsigelse? Vi har laget en oversikt over de viktigste inkassobegrepene.

I en inkassoprosess kan det være mange begreper og faguttrykk å holde styr på. Ikke fortvil om du trenger litt hjelp på veien!

Berostillelse/betalingsutsettelse  
Sak stoppes, og fristen for betaling utsettes i en gitt periode.

Betalingsanmerkning
er en registrering i et kredittopplysningsregister om at en person eller et firma har en ubetalt fordring mot seg. Anmerkningen kan komme som følge av manglende betaling av en inkassosak, dom i forliksrådet, utleggsforretning, lønnstrekk eller at personen eller foretaket er konkurs. Betalingsanmerkninger svekker kredittverdigheten slik at det vil være vanskelig å ta opp lån eller få kjøpe varer og tjenester på kreditt.

Betalingsoppfordring
Dette er det første steget når en sak har gått til inkasso. En betalingsoppfordring blir sendt til en person eller bedrift som ikke har betalt et krav innen fristen i inkassovarsel, og inneholder blant annet informasjon om kostnader og konsekvenser hvis kravet ikke betales.

Debitor
Privatperson eller bedrift som skylder et pengebeløp.

Dividende
Lik prosentvis andel dekning av et krav der man ikke oppnår fullt oppgjør.

Forlik
Partene er blitt enige om et endelig oppgjør etter en tvist.

Fullmakt
Innebærer at en person, fullmektig, har myndighet til å opptre og handle på en annen persons vegne eller i hans sted.

Gjeldsbrev 
Et dokument som gir uttrykk for et pengekrav.

Gjeldsordning
En bindende avtale som skyldner inngår med sine kreditorer.

Forliksklage
Rettslig skritt der partene innkalles til mekling ved uenighet om et krav.

Fordring
Et krav en kreditor/fordringshaver har mot en debitor.

Fordringshaver 
En person eller en virksomhet som har penger, varer eller tjenester til gode hos en annen part. Det samme som kreditor. 

Forfall
Frist for betaling av kravet.

Forsinkelsesgebyr
Penger kreditor/fordringshaver kan kreve av næringsdrivende og offentlige virksomhete rdersom ikke kravet blir betalt innen forfall. Forsinkelsesgebyret reguleres av forsinkelsesrenteloven og kan settes til maks 40 Euro. Forsinkelsesgebyr omtales også som EU-gebyr.

Hovedstol
Opprinnelig gjeldsbeløp uten påløpte renter.

Innfordring
De tiltak som gjøres for å oppnå dekning av et ubetalt krav.

Inkassosalær
Inkassosalær er en del av kostnaden ved å betale for sent. Størrelsen på inkassosalær styres av inkassoforskriften §§1-4  og 2-2. Ved betaling etter forfall på inkassovarsel kan det påløpet lett salær. Ved manglende betaling vil salær doble seg etter 43 dager fra inkassogangen startet.

Inkassovarsel
Et skriftlig varsel/purring som sendes før inkasso iverksettes.

Innsigelse
Når en privatperson eller bedrift ikke er enig i fakturaen som er tilsendt.

Kreditor 
En privatperson eller et firma som har penger, varer eller tjenester til gode hos en annen part. Det samme som fordringshaver.

Lønnstrekk
Namsmannen kan nedlegge tvunget trekk i lønnkrav.

Originalfaktura
Den første fakturaen kunden har fått.

Overvåkning
Et krav som normalt er sikret med dom eller gjeldsbrev

Purregebyr
Gebyr på krav som er forfalt til betaling.

Rettsgebyr
Beregningsgrunnlaget for gebyret som skal betales til det offentlige i forbindelse med rettslig oppfølging av et krav

Rettslig inkasso
Når en inkassosak ikke har fått en frivillig løsning, og en rettsinstans blir involvert. Kravet sendes til det offentlige nams- og rettsapparatet for å tvangsinndrive kravet

Tvangssalg
Tvunget salg av formuesgode.

Utenrettslig inkasso
Første fasen i en inkassoprosess, hvor saker prøves løst uten rettslige tiltak.

Utleggsbegjæring, Utleggsforretning
Krav som sendes til namsmannen for tvangsinndrivelse for å få utlegg i skyldners verdier.

 

Har du spørsmål rundt inkassoprosessen? Ta kontakt med oss, så svarer vi gjerne på dine spørsmål.