Nye lovkrav til konkurranseklausuler

Stortinget vedtok i desember 2015 nye regler om bruken av konkurranseklausuler i arbeidsforhold. Disse er i kraft per 1. januar 2016. For konkurranseklausuler avtalt før 2016, fikk de nye reglene først virkning fra 1. januar 2017.

Med «konkurranseklausul» menes en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Tidligere var dette regulert i en bestemmelse i avtaleloven som var utpreget skjønnsmessig. Det fantes heller ingen vilkår om at den ansatte måtte bli kompensert økonomisk dersom han eller hun ble ilagt slike konkurranseklausuler. De nye bestemmelsene, som kom tidligere i år, inneholder imidlertid mange krav til hva du må innta i slike konkurranseklausuler for at disse skal være gyldige.

Dette innebærer de nye kravene
– I følge de nye kravene må det foreligge et særlig behov for å beskytte bedriften mot konkurranse fra arbeidstakeren dersom en konkurranseklausul skal være gyldig. Videre må klausulen avtales skriftlig, og kan kun gjelde i inntil ett år. For at arbeidsgiver skal kunne påberope seg klausulen må det gis en skriftlig redegjørelse for i hvilken grad den gjøres gjeldende, og det må ytes et vederlag til arbeidstaker tilsvarende full lønn (oppad begrenset til 8G + minimum 70 % av inntekt fra 8-12G) for den perioden klausulen gjøres gjeldende, sier advokat Anders Kjøren hos Steinkjeradvokatene.

En konkurranseklausul kan ikke gjøres gjeldende dersom den ansatte blir sagt opp på grunn av bedriftens forhold, typisk ved nedbemanning eller omorganisering.
– En konkurranseklausul vil for øvrig bortfalle dersom en oppsigelse er usaklig. Det samme gjelder dersom arbeidsgiver på grunn av mislighold av forpliktelser i arbeidsforholdet, har gitt arbeidstaker rimelig grunn til å avslutte arbeidsforholdet, påpeker Kjøren.

Andre former for konkurranseklausuler
Arbeidsgiver kan også beskytte seg mot at den ansatte tar med seg kunder eller medarbeidere, i form av kundereguleringsklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler. Slike klausuler er også regulert av de nye reglene som trer i kraft fra 1. januar 2016, men er ikke underlagt like strenge begrensninger som fulle konkurranseklausuler. Gyldigheten av kundeklausuler eller ikke-rekrutteringsklausuler, forutsetter blant annet ikke at den ansatte mottar noe form for vederlag.
– På generelt grunnlag vil det ofte være enklere og mer praktisk å benytte seg av slike klausuler, ettersom de ikke setter begrensninger i arbeidstakers frihet til å ta det arbeid han ønsker etter at arbeidsforholdet er avsluttet, sier han.

Det er videre begrenset mulighet til å inngå rekrutteringsklausuler. Det vil si avtaler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter, som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet. Denne type avtaler kan kun lovlig inngås for en begrenset periode i forbindelse med forhandlinger om og/eller gjennomføring av virksomhetsoverdragelser.

Unntak for virksomhetens øverste leder
Lovens begrensninger i bruken av konkurranseklausuler kan unntas for virksomhetens øverste leder. – Dette forutsetter at det er skriftlig avtalt at slike regler ikke kommer til anvendelse mot at den ansatte mottar en nærmere fastsatt etterlønn, sier Kjøren.

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE