Innkreving mot umyndige

Selv om personer under 18 år ikke skal kunne gjeldsette seg, forekommer det likevel. Eksempler på bransjer hvor dette kan skje er trafikkskoler, leger, kjeveortopeder og bibliotek. Men hva om slike krav ikke betales? Kan kreditor da gå til inkasso selv om skyldner er under 18 år?

Justis- og beredskapsdepartementet avga en tolkningsuttalelse i 2006 angående spørsmålet om inndrivelse av krav mot umyndige – om slik inndrivelse var i strid med god inkassoskikk. Her kom det fram at innkreving mot mindreårige er tillatt, men at det er flere forbehold. Tolkningsuttalelsen ble avgitt på et tidspunkt da den gamle vergemålsloven fra 1927 fortsatt gjaldt. Det har senere blitt vedtatt en ny vergemålslov (2010) med ikrafttreden i 2013.
– Selv om Justisdepartementets tolkingsuttalelse er avgitt på et tidspunkt da den gamle vergemålsloven gjaldt, mener jeg at tolkingsuttalelsen fortsatt gir uttrykk for en riktig rettsoppfatning i forhold til den nye vergemålslovens bestemmelser, sier advokat Jan Erik Myrvold.

Ikke lønnsomt
I følge tolkningsuttalelsen er innkreving mot mindreårige lovlig, men ikke særlig lønnsomt. Et av forbeholdene er nemlig at skyldner ikke kan belastes for salær eller purregebyrer. En purring, et inkassovarsel eller en betalingsoppfordring er kun en påminnelse om en eksisterende forpliktelse. Den mindreårige blir ikke påført ytterlige forpliktelser. Når man sender ut krav skal navnet på den umyndige skyldner oppgis på fakturaen.

Varsomhet
Justisdepartementet understreker også at det må vises ekstra varsomhet ved inndriving av forfalte krav fra mindreårige. Å oppsøke skyldner personlig eller gjennom telefon er i følge departementet i strid med god inkassoskikk.
– Bruk av e-post og SMS vil også kunne være i strid med regler for god inkassoskikk, men det vil avhenge av alder og om den umyndige selv har benyttet slike former for kommunikasjon. Saksbehandleren må derfor vurdere i det enkelte tilfelle hvilke skritt som kan tas og i hvilken form, under hensyn til skyldnerens alder, understreker Myrvold.
– Dersom en umyndig ikke betaler regningen selv etter inkasso. Kontaktes da foreldrene?
– Her må man holde utenfor de tilfellene hvor kravet kan rettes direkte mot foreldrene. Dette kan være tilfellet, for eksempel hvis foreldrene deltar i en legekonsultasjon og vi kan legge til grunn at foreldrene på avtalemessig grunnlag har påtatt seg å dekke regningen. Hvis man ikke har et slikt grunnlag for å holde foreldrene ansvarlig, har man heller ikke noe grunnlag for å henvende seg til foreldrene med krav om betaling.

 

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE