Hvem har ansvaret når inkassovarsel ikke kommer frem?

Er skyldner fritatt for å betale omkostninger hvis fakturaen eller inkassovarselet ikke er mottatt?

En vanlig problemstilling som fører til mye innsigelser på inkassosaker, er at skyldner på et gitt punkt i inkassopågangen blir kjent med inkassosaken uten at ett eller flere lovpålagte kravbrev er mottatt. Når skyldner går inn i saken og tar kontakt med inkassoselskapet angående dette blir de gjerne konfrontert med dokumentasjon på at inkassovarselet faktisk er sendt, men til feil adresse. Hvem har så ansvaret i slike tilfeller?
– Som en hovedregel vil vi si at det er skyldner sitt ansvar å melde i fra om ny adresse til fordringshaver og/eller inkassoselskapet, sier Cato Finsås, salgssjef i Kreditorforeningen Vest.

Hvilke dokumentasjon kreves?
Inkassoloven setter krav til at det skal sendes inkassovarsel og betalingsoppfordring skriftlig på papir. E-post, SMS og lignende er ikke på papir, og dermed ikke tilstrekkelig. Loven setter kun krav at inkassovarselet er sendt og ikke krav til dokumentasjon om at det er kommet fram til mottaker.
– Det er ingen krav i inkassoloven om at inkassovarsler må sendes rekommandert. Det er tilstrekkelig å fremskaffe kopi, gjerne i kombinasjon med loggutskrifter eller lignende, sier Finsås.

Det er med andre ord tilstrekkelig å kunne sannsynliggjøre at et inkassovarsel er sendt til en adresse det er rimelig å forvente å nå skyldner på.
– Dette betyr i praksis at dersom både faktura og inkassovarsel er betryggende avsendt til korrekt/registrert adresse, er ikke skyldner fritatt for å betale omkostninger/inkassosalær. Det gjelder selv om fakturaen/varselet ikke er mottatt av skyldner, sier Finsås.

Inkasso er mer enn penger!

BL! KUNDE