I vekst, der andre opplever tilbakegang

En vellykket selskapsfusjon er gjennomført, og en ny strategi er lagt. Den peker på vekstambisjoner med fortsatt desentralisert struktur. Kreditorforeningen går mot strømmen – på flere måter.

Mens inkassobransjen tradisjonelt har økt oppdragsmengde i perioder med lavkonjunktur, er bildet et annet nå. Ny lovgivning og endrede salærer er en del av bildet. Så hvorfor opplever Kreditorforeningen vekst? Det har Bjørn Grønnesby, administrerende direktør ved hovedkontoret på Steinkjer, gode svar på.

 

Nærhet til kundene viktig

– I fjor jobbet vi knallhardt med å snu en negativ økonomisk utvikling og så at vi fikk god effekt ut over høsten. Denne utviklingen ser ut til å fortsette inn i 2023. I tillegg vedtok vi en strategiplan før jul i fjor, og i den ligger det en klar satsing på lokalkontor og å opprettholde den desentraliserte strukturen vi har. Våre kontorer og antall ansatte skal opprettholdes, og vi tror at nærhet til kundene og markedet blir viktig fremover, forteller Bjørn.

Grunnlaget ble lagt i 2020/21, hvor Kreditorforeningen gikk fra å være selvstendige selskaper med samarbeid, til heller å inngå i samme samvirkeforetak. Formålet var å hente ut synergieffekter.

– Hos flere av konkurrentene er det motsatt; de nedbemanner og sentraliserer?

– Ja, flere konkurrenter har signalisert at de skal nedbemanne og legge ned avdelingskontorer, og melder at de opplever inntektsnedgang grunnet lavere salærer og færre oppdrag.

 

Strukturelle endringer for bransjen

– Rammevilkårene endret seg i 2021. Hvordan slår det ut for bransjen?

– Den nye lovgivningen hadde som intensjon at skyldneren ikke alene skulle bære alle kostnadene ved inndriving, med en konsekvens at oppdragsgiver i større grad måtte ta sin del av kostnadene ved å engasjere et inkassoselskap. På de minste kravene ble salærene halvert, og i praksis ble inntektene redusert med 25-30 %, i alle fall før man begynte å reforhandle avtaler med oppdragsgivere, forklarer Bjørn.

– Men dere opplever ikke å bli berørt i samme grad?

– Vi opplever ikke den samme nedgangen i saksmengde, nei. Under pandemien var det nedgang for hele bransjen, ettersom skyldnerne i større grad gjorde opp. Men siden vi har en stabil kundemasse og et godt tilsig av nye oppdragsgivere, ser vi at vi kan fortsette veksten.

 

Høy innovasjonstakt

Som bransjen ellers har Kreditorforeningen hatt fokus på utvikling og digitalisering av egne systemer, og ikke minst, integrasjoner mot kundenes systemer. Det arbeidet vil bli stadig viktigere, ifølge Bjørn.

– Vi har fokusert på utvikling av egne systemer, spesielt det som går mot kundenes fagsystemer og økonomisystemer. I tillegg er vi fleksible og kan tilpasse egne systemer til oppdragsmengden vår, forteller Bjørn.

– Det er en trend som har preget bransjen?

– Vi føler at vi ligger i forkant av utviklingen. Det går mye på automatisering, tilrettelegging og kvalitetssikring av dataene. Vi er tekniske langt fremme og tunge på IT-sida, det gjør at vi kan håndtere oppdragene. Da blir det enkelt både for kunde og saksbehandler med relevant og god informasjon, som tydeliggjør oppdraget, forteller Bjørn.

Til det, påpeker Bjørn, har man kompetansen som trengs:

– Vi er heldige å ha en veldig kompetent gjeng, flinke fagfolk som blir hos oss år etter år. Turnoveren er lav, så noe gjør vi åpenbart riktig. Kulturen har vi jo med oss som del av felles historie i samme forening, og er med oss når vi nå er ett selskap, konkluderer Bjørn.

 

Konsolideringen fortsetter

Kreditorforeningen har selv vært igjennom fusjoner. Det er en utvikling bransjen generelt vil oppleve, tror Bjørn:

– Jeg er rimelig sikker på at vi vil se enda færre inkassoselskaper i framtida, kanskje 20 selskaper færre. I dag finnes det rundt 70 selskaper samt et par sovende konsesjoner. Vi skal nok ned mot 50 i løpet av et par år, forteller Bjørn.

– Vi venter også på en ny inkassolov, og der vil det komme nye krav, blant annet til faglig leder. Utviklingen tilsier færre, mer kompetente miljøer, legger han til.

Kreditorforeningen er slik sett, godt posisjonert for utviklingen. Og med en uttalt strategi for vekst, vil man kanskje også oppleve flere medarbeidere, ja, til og med avdelinger. Bjørn er i alle fall åpen for tanken:

– Det kan godt hende vi knytter til oss andre selskap eller andre typer samarbeidspartnere. Så lenge det er i tråd med vår strategi, og at vi får en god tilstedeværelse - som rådgivere i det lokale markedet, er vi ikke fremmed for det, avslutter Bjørn.