Ny rekonstruksjonslov skal hindre konkurser hos større bedrifter

Virusutbruddet har laget et behov for mer fleksible regler i konkursloven. En ny midlertidig lov skal hindre konkurser ved inntektssvikt.

Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) trådte i kraft 11. mai 2020. 

Hovedformålet med loven er å hindre konkurser når større bedrifter får inntektssvikt som følge av virusutbruddet. Bakgrunnen for den midlertidige loven er at gjeldene regler for gjeldsforhandling i konkursloven anses å være uegnet til å løse disse utfordringene, og at det  er et behov for midlertidige og mer fleksible regler enn reglene i konkurslovens kapittel 1. Loven bygger på dommer Leif Villars-Dahls utredning om rekonstruksjon fra 2016. Gjeldsforhandlingsterminologien blir erstattet av rekonstruksjon og rekonstruksjonsforhandling.

Både skyldner selv og fordringshaver kan begjære rekonstruksjon

Hvis en kreditor ser at et selskap er lønnsomt, men at det skorter på vilje og/eller evne i selskapet til å kjempe seg gjennom en midlertidig inntektssvikt og kreditor heller ikke har tilstrekkelig sikkerhet for kravet sitt, kan det være i kreditors interesse å starte denne prosessen for å sikre fortsatt drift og egen innflytelse i selskapet.

Loven har regler om etablering av pantesikkerhet for lån til fortsatt drift i rekonstruksjonsperioden, og finansiering av rekonstruksjonsforhandlingen i driftstilbehør, varelager og utestående fordringer med såkalt "superprioritet" foran eksisterende panthavere, tilsvarende hva som gjelder for lovbestemt pant for boomkostninger i dag. I tillegg til denne avtalte panteretten vil långiver ha legalpant på vilkår som i det vesentlige er like de som gjelder ved konkurs. Eksisterende panthaverne i disse eiendelene har rett til å fremme innsigelser mot superprioritets pantet dersom det vesentlig reduserer verdien av deres pant eller det ikke er tilstrekkelig behov for finansieringen.

Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven)

Gjeld kan omgjøres til egenkapital

Rekonstruksjonsloven inneholder også regler om at gjelden helt eller delvis kan omgjøres til egenkapital i forbindelse med "rekonstruksjon", som innebærer unntak fra bl.a. gjeldende regler i aksjeloven, allmennaksjeloven og konkursloven. Selskapets akkordforslaget kan, dersom mer enn 50% stemmer for, binde kreditorer i mindretallet til å konvertere gjeld til egenkapital og dermed bli aksjonærer i selskapet. Dersom en kreditor mener det er urimelig, kan de begjære at forslaget settes til side.

Beskyttelse mot konkurs

Videre får skyldneren beskyttelse mot konkurs, utlegg og tvangssalg så lenge rekonstruksjonsforhandlingene pågår. Dette er en utvidelse av beskyttelsen sammenlignet med reglene om gjeldsforhandling. Reglene er i det vesentlige like konkurslovens §§ 17 og 117, med unntak for selskapets beskyttelse gjelder så lenge det er under rekonstruksjon. Sikkerheter som er stilt etter lov om finansiell sikkerhetsstillelse vil imidlertid kunne fullbyrdes på de avtalte realisasjonsvilkår også under rekonstruksjon.

 

Av Truls Ove Karlsen, Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Christensen - Ertsaas - Smalås - Henderson ANS