Juridisk hjørne: Dette må du vite om foreldelse

Visste du at en fordring kan oppfylles frivillig selv om den er foreldet? Med kunnskap om reglene i lovverket, unngår du å tape krav på grunn av foreldelsesfristen.

Kanskje visste du at prinsippet om foreldelse av fordringer har som mål å sørge for at fordringer avvikles innen rimelig tid. Men visste du grunnene til dette?

– Et viktig hensyn er blant annet at bevis for eksistensen av en fordring, eller at den er gjort opp, blir vanskeligere å føre etterhvert som tiden går, forteller Jan Erik Myrvold, advokat i Myrvold, Nøklebye, Gjølstad & Løvberg. Han tilføyer:

–  Dette medfører at lovgiver har fastsatt en tidsramme for når foreldelsen inntrer ved mindre fordringshaver iverksetter skritt for å avbryte foreldelsen.

Ingen regel uten unntak

Disse reglene var allerede med i foreldelsesloven fra 1896, og er videreført i dagens lov fra 1979. Men hva vil det det si i praksis? Hovedregelen i foreldelsesloven er at fordringen foreldes etter tre år. Det er imidlertid flere unntak fra denne hovedregelen, som for eksempel for krav der det er utstedt gjeldsbrev og pengelån. Der er fristen 10 år. Det må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle hva slags fordring det er snakk om. For leveranser av varer eller tjenester vil foreldelsen av fordringene følge hovedregelen om tre års foreldelse. 

– For å oppnå en lengre foreldelsesfrist, kan man be om at skyldner utsteder et gjeldsbrev, slik at man får en frist på 10 år.

Når foreldelse først har inntruffet, er konsekvensen at fordringen faller bort. Dette prinsippet er fastsatt i lovens §24: «Ved foreldelse taper fordringshaver sin rett til oppfyllelse». 

–  Det er da ikke lenger mulig å inndrive fordring, og det selv om skyldner er kjent med at fordringen er korrekt. Det er reist spørsmål om det er moralske innvendinger forbundet med å påberope seg foreldelse, men dette er et forhold som loven ikke tar hensyn til.

Fordringen kan oppfylles frivillig

Et annet forhold er at fordringen kan oppfylles frivillig selv om den er foreldet. Om dette skjer, selv om skyldner ikke visste at fordringen var foreldet, kan han likevel ikke kreve tilbakebetaling av beløpet som er betalt. 

–  Selv om en fordring er foreldet, kan fordringshaveren på visse betingelser motregne fordringen mot krav som skyldneren har på fordringshaver, fastslår Myrvold.

Har det vært noen nylige endringer i verket?

–  Det har ikke vært endringer av vesentlig betydning i loven i de senere årene. Det har blitt reist spørsmål om det er behov for å vedta en ny lov i og med at dagens lov trådte i kraft for 42 år siden. Så vidt jeg vet er det ikke igangsatt noe lovarbeid med en ny lov.

Økonomiansatte bør huske dette

Det er viktig at de som arbeider med økonomi i bedriftene har kunnskap om reglene for foreldelse. Myrvold anbefaler at man lager gode rutiner for dette, slik at man slipper å tape krav på grunn av foreldelse. Under finner du noen punkter det kan være lurt å ta med seg fra denne artikkelen.

 

 

  • Hovedregelen er at fordringen foreldes etter tre år

 

  • Foreldelsen starter normalt sett ikke ved forfallsdatoen på en faktura. Hovedregelen er at foreldelsen starter ved det forfallstidspunkt som er avtalt mellom partene. Hvis en slik avtale ikke foreligger, starter den ved det tidspunkt da varen eller tjenesten er levert.

 

  • Purringer avbryter ikke foreldelsen

 

  • Avbrudd av foreldelse kan skje ved å iverksette rettslige skritt, eller ved at skyldner erkjenner gjeldsforpliktelsen