Endring i inkassoforskriften

De utenrettslige inndrivingsomkostningene halveres overfor skyldner, for de minste kravene.

Kongen i statsråd sanksjonerte 19. juni 2020 et forslag fra Justis- og Beredskapsdepartementet, av 6. april 2020, om reduksjon av de utenrettslige inndrivingsomkostningene - altså de kostnader et inkassoselskap ilegger skyldner for å inndrive et forfalt pengekrav. Dette gjøres i påvente av at forslag til helt ny inkassolov behandles (denne nye loven er beregnet å tre i kraft om et par år). Forslaget til forskriftsendringene har vært på høring i vår, med en kort høringsfrist til 17. april 2020. Årsaken til den korte høringsfristen, ble forklart med behov for tiltak i forbindelse med Covid-19 utbruddet, og de økonomiske virkningene for landets borgere. Det kom inn svært mange tilbakemeldinger på forslaget.

Nye regler fra 1. oktober

De nye reglene gjelder fra 1. oktober 2020. Alle saker som er mottatt før forskriftens ikrafttredelse, skal behandles etter gamle regler/satser. I saker mottatt etter ikrafttredelse, skal de nye satsene brukes. Etter høringsrunden var over, er det nå besluttet at salærreduksjonene (reduksjon i de utenrettslige inndrivingskostnader) blir noe lavere, enn i det opprinnelige forslaget.

Endringene er som følger:

• Purregebyret og gebyret for utsendelse av inkassovarsel halveres, fra dagens kr. 70,- til kr. 35,- (halvering i satsen også i de saker fordringshaver selv sender ut betalingsoppfordring).
• Kostnadene, som et inkassoselskap legger på et «småkrav» inntil kr. 500,- halveres - fra dagens kr. 350,- til kr. 175,- i de nye reglene.
• For krav mellom kr. 500,- og kr. 1.000,- kuttes satsene med 30 %, fra dagens kr. 350,- til kr. 245,-.
• I krav mellom kr. 1.000,- og kr. 50.000,-, kuttes satsene med 20 %.
• Saker med krav/fakturabeløp over kr. 50.000, kuttes inkassosalæret med 10 %.

Inkassosatsene dobles fortsatt etter 43 dager, jfr. inkassoforskriftens § 2-3 første ledd, om ikke oppgjør har funnet sted. I saker overfor næringsdrivende (utenfor forbrukerforhold), er inkassosatsene halvannen ganger større, jfr. inkassoforskriftens § 2-1 annet ledd.

Inkassoportefølje avgjør hvordan endringene slår ut

Det opprinnelige forslaget var dramatisk for bransjen. Det justerte vedtaket er litt mindre dramatisk, men fortsatt svært alvorlig. Endringen vil slå ut noe forskjellig fra inkassoselskap til inkassoselskap – alt avhengig av den inkassoportefølje, inkassoselskapet besitter. Om inkassoselskapet har stor overvekt av småkrav (under kr. 500,-) til inndrivelse, vil reduksjonen gi et svært stort fall i inntektene (inntil 50 %). Majoriteten av inkassoselskaper kan vente seg en omsetningsreduksjon på mellom 20 % og 30 %, som naturlig nok vil måtte medføre store endringer i driften for de aller fleste av disse inkassoselskapene.

Ikke bare skyldner skal bære kostnadene

Fram til nå, har det oppdragsgivere bare i beskjeden grad blitt belastet for inndrivingskostnader. Flere inkassoselskaper har praktisert tilnærmet «no cure – no pay», spesielt overfor de største oppdragsgiverne. Myndighetene har uttalt at det er et mål i seg selv at det ikke bare er skyldner som skal bære alle kostnadene for inndriving av forfalte pengekrav - også oppdragsgiver bør ta sin andel av disse kostnadene, slik tilfellet er i våre naboland. Regjeringen mener at dagens endringer, bidrar til dette målet.
Stortinget skal senere i år behandle et forslag om endringer i forskriftene til Tvangsfullbyrdelsesloven og Tvisteloven, på det som gjelder påføring av kostnader for utferdigelse av dokumenter.

Vi fortsetter med konkurransedyktige priser og tett oppfølging

Skrivesalæret for å utferdige dokumenter for begjæring av utlegg og tvangssalg av løsøre, foreslås halvert, fra 1 R (dvs. kr. 1.172,-), til 0,5 R (kr. 586,-). Samme reduksjon foreslås også for skriving av en forliksklage til Forliksrådet. Statens kostnader i slike saker, foreslås ikke berørt i denne endringen. Kreditorforeningen ønsker å signalisere at våre kunder skal være trygge på at de betingelser vi gir, er konkurransedyktige i markedet. Vi vil fortsette vår filosofi rundt inndrivingsmetodene, ved å ha tett oppfølging overfor skyldnere underveis i inndrivingsprosessen. For oss er Inkasso, fortsatt mer enn penger!

Tekst: Bjørn Grønnesby, Administrerende direktør i Kreditorforeningen Midt-Norge SA