Disse syv punktene må en faktura inneholde - og dette kan kunden kreve i tillegg

Kan kunden kreve elektronisk faktura? Eller at faktura skal inneholde spesifikk informasjon?

Bedrifter opplever stadig flere spesifiserte krav fra fakturamottaker i forhold til merking av faktura og andre typer krav. Vet du hvilke regler du skal forholde deg til?

Hva må en faktura inneholde?

Kravene til hva en faktura skal inneholde er spesifisert i bokføringsforskriften § 5-1-1:

1. Nummer og dokumentasjonsdato

2. Angivelse av partene

3. Ytelsens art og omfang

4. Tidspunkt og sted for levering av ytelsen

5. Vederlag og betalingsforfall

6. Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.

7. Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet eller tredje ledd, skal salgsdokumentet merkes: «Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet».

Man kan ikke avtale seg bort fra kravene i bokføringsforskriften. En faktura skal alltid inneholde opplysningene som er oppgitt der. 

– Dette er særlig viktig i forhold til en bedriftskunde som skal utgiftsføre fakturaen. En faktura som ikke fyller kravene i bokføringsforskriften kan ikke utgiftsføres. En kunde må på dette grunnlag kunne avvise en faktura som ikke fyller kravene og be om ny og formriktig faktura. For en privatkunde som ikke har adgang til utgiftsføring spiller disse kravene en mindre rolle, sier advokat Rolf Christensen hos Steinkjeradvokatene. 

Hva kan kunden kreve?

I tillegg til de formelle kravene i lovverket, er det mange kunder som setter ytterligere krav til fakturaene de mottar. Statlige etater, kommuner og stadig flere private virksomheter krever å få faktura i EHF-format.

– En kunde som stiller særskilte krav til faktura som mottas, for eksempel at fakturaen må sendes elektronisk i et bestemt format, må i utgangspunktet stille slike krav til fakturaens utforming senest ved tidspunktet for inngåelse av kjøpsavtalen. Dette med mindre kundens krav er kjent for leverandøren fra før.

Les også: Hvordan påvirker endringer i inkassoloven deg som kunde?

Dersom det gjøres avtale om hvilken informasjon som skal inkluderes i fakturaen, eller at faktura skal sendes elektronisk, vil det være bindende for begge parter. Om faktura ikke fyller de krav som er satt må faktura kunne avvises av kunden med krav om ny faktura som fyller kravene. 

– I de fleste tilfellene vil for øvrig kreditor uansett være tjent med å etterkomme kundens ønske mht fakturering slik at kravet blir betalt og kunden blir fornøyd, sier Christensen.

Guri Sande i Kreditorforeningen forteller at de ofte får spørsmål om hva kundene kan kreve i forhold til merking av faktura, og hun har en klar oppfordring: 

– Innfri ønsket merking så langt det lar seg gjøre, slik at man får raskt oppgjør og fornøyde kunder, sier hun.