Innfordringens betydning for norsk næringsliv

Nina Skalleberg fra Inkasso Virke jobber daglig med å sikre gode rammebetingelser for et viktig ledd i norsk økonomi, nemlig inkassovirksomheten.

– Én dags kreditt i Norge utgjør hele 35 milliarder kroner, og Inkassobransjen og gode innfordringsprosesser har en viktig og avgjørende rolle i å sikre kredittstrømmen til næringslivet og i samfunnsøkonomien.

Det sa Nina Skalleberg under Kreditorforeningens seminar i Kristiansand. De oppmøtte var mange av Kreditorforeningens kunder og tilsette som daglig utfører arbeid tilknyttet ubetalte fakturaer og inkassokrav. Skalleberg er leder i Virke Inkasso, bransjeorganisasjonen for inkassoselskap i Norge, som jobber bredt politisk for å sikre disse best mulig rammebetingelser.

Jobber tett opp mot regjeringen
– Norsk Inkassobransje er gjennomregulert i norsk lov og et velfungerende regelverk på inkassoområdet er helt avgjørende for å sikre kredittflyten og betalingsstrømmene i næringslivet, og tilgang på kreditt, boliglån, varer, tjenester og servicefunksjoner til enkeltmennesket og samfunnet som helhet, sier hun, og forklarer at de har tett dialog med regjeringen og politisk miljø i samarbeid om å oppnå et velfungerende regelverk på inkassoområdet.

Virke Inkasso er høringsinstans og deres lovutvalg jobber med høringssvar på områder som berører virksomheten. Politiske fokusområder og mål er blant annet felles regelverk for offentlig og privat innfordring, konkurransesetting av offentlige innfordringsoppgaver og tilpasset implementering av EUs nye forordning for personvern i norsk regelverk. 

Må legge til rette for ny næringsvirksomhet
Skalleberg trekker frem viktigheten av forutsigbarhet i innfordringsprosessene i en tid hvor landet er i omstilling og behovet for å skape nye arbeidsplasser er stort:

– I et Norge som preges av lav oljepris og fall i oljeinvesteringene, økende arbeidsledighet i oljebransjen og et 2015 som viser den svakeste utviklingen i norsk økonomi siden finanskrisen, er det viktig at de som investerer i å skape arbeidsplasser og skape vekst i norsk næringsliv har tilgang på kreditt og forutsigbarhet i innfordringsprosessene og betalingsstrømmene, sier hun.

– Uten velfungerende innfordringsprosesser i bunn kan ingen verken starte eller drive næringsvirksomhet med salg av varer og tjenester, eller investere i ansatte. Det er helt avgjørende for at du og jeg skal ha tilgang på kreditt, varer og tjenester, arbeidsplasser, lønn og helsetjenester. Kort sagt tilgang på det samfunnet vi lever i, poengterer hun.