• Vestlandets nye inkassoselskap

    Kreditorforeningene etablerer nytt inkassoselskap på Vestlandet